CV - 3921/BKHCN-ĐTG

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

_______

Số: 3921/BKHCN-ĐTG

V/v Thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

Kính gửi: - Tổng cục Hải quan;

- Các tổ chức giám định.

Phúc đáp Văn bản số 8540/TCHQ-GSQL ngày 05/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, phần kết luận của chứng thư phải thể hiện các nội dung sau:

"a) Năm sản xuất và tên gọi, nhãn hiệu, số hiệu, model, tên nhà sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng;

b) Kết luận về sự phù hợp của tiêu chuẩn sản xuất thiết bị đã qua sử dụng với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) hoặc tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường"

1. Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các Tổ chức giám định đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố danh sách tại Thông báo số 2652/BKHCN-ĐTG ngày 22/6/2016 và số 3596/BKHCN-ĐTG ngày 26/8/2016 khi ban hành chứng thư giám định thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1, Điều 10 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN.

2. Đối với những trường hợp các tổ chức giám định đã ban hành chúng thư giám định nhưng chưa thể hiện đầy đủ thông tin, đề nghị các tổ chức giám định tuân thủ khoản 1, Điều 10 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN.

3. Trường hợp máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu còn vướng mắc về Quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các doanh nghiệp giám định xác nhận rõ nội dung "máy móc thiết bị nhập khẩu chưa có Tiêu chuẩn/Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng" để cơ quan hải quan căn cứ chứng thư giám định thực hiện việc thông quan hàng hóa nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp giám định phải gửi toàn bộ hồ sơ giám định (bản sao) và chứng thư giám định, (bản chính) cho: (i) Tổng cục Hải quan và (ii) Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ) để theo dõi quản lý.

Trường hợp này chỉ áp dụng đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu còn vướng mắc về Quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật (chưa được các Bộ, ngành ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam). Các tổ chức giám định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả giám định của mình.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Tổng cục Hải quan và các Tổ chức giám định biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ

Đỗ Hoài Nam

 

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!