THÔNG TƯ 39/2018/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 38/2015/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Thông tư 39/2018/TT-BTC - Sửa đổi nhiều quy định về thuế Từ ngày 05/06/2018, Thông tư 39/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành chính thức có hiệu lực. Thông tư sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC...

Xem thêm

CV - 3921/BKHCN-ĐTG

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ _______ Số: 3921/BKHCN-ĐTG V/v Thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Xem thêm