Cần thiết ban hành Nghị định về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng nhập khẩu

10/11/2022

(HQ Online) – Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu đến nay đã được đa số thành viên Chính phủ biểu quyết nhất trí thông qua.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Ảnh: N.linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Ảnh: N.linh

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 360/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp (ngày 21/11/2022) cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Di sản văn bản (sửa đổi), đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Theo đó, Thường trực Chính phủ đánh giá cao Bộ Tài chính chuẩn bị kỹ càng; tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ, cầu thị các ý kiến các bộ, ngành, cơ quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, thẩm tra của Văn phòng Chính phủ; trình dự thảo Nghị định theo quy định. Ý kiến các bộ, ngành tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm, có chất lượng.

Thường trực Chính phủ cơ bản thống nhất sự cần thiết ban hành Nghị định, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là trong hoạt động xuất nhập khẩu. Đến nay, dự thảo Nghị định đã được đa số thành viên Chính phủ biểu quyết nhất trí thông qua.

“Những vấn đề đã rõ, đã chín, đã được thực tế kiểm nghiệm, có sự đồng thuận cao thì đưa vào Nghị định; những vấn đề thực tế có vướng mắc, thực sự cần tháo gỡ thì cần rà soát, xác định các nội dung, phạm vi vấn đề sửa đổi, bổ sung. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các bộ, ngành. Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu”, thông báo nêu rõ.

Thường trực Chính phủ nhất trí về nguyên tắc thống nhất một đầu mối trong hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu và các nội dung cải cách quy định tại dự thảo Nghị định.

Việc điều chỉnh tại dự thảo Nghị định đối với hàng hóa nhóm 2 công bố hợp quy theo biện pháp 2a (dựa trên kết quả tự đánh giá sự phù hợp) và biện pháp 2b (dựa trên kết quả của tổ chức chứng nhận, giám định đã đăng ký hoặc thừa nhận), hàng hóa vừa phải kiểm dịch vừa phải kiểm tra chất lượng và/hoặc kiểm tra an toàn thực phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và quy định kiểm tra theo mặt hàng; cắt giảm thời gian, chi phí, thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu; bảo đảm phù hợp với các Luật chuyên ngành, tính khả thi, đồng bộ, thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ cần sớm ban hành để thực hiện. Những nội dung vượt quá thẩm quyền quy định của Chính phủ, giao các bộ, ngành rà soát, tổng hợp, đề xuất sửa đổi các Luật và các văn bản có liên quan.

Thường trực Chính phủ giao các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Xây dựng, Giao thông vận tải và các bộ, cơ quan có liên quan rà soát danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của các bộ để đề xuất thay đổi phương thức kiểm tra và đưa ra khỏi danh mục các sản phẩm, hàng hóa không cần thiết, đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý.

Đồng thời, giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Y tế và các bộ, cơ quan có liên quan rà soát, thống nhất dự thảo theo ý kiến chỉ đạo trên, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2022.

Giao Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan có liên quan trong quá trình hoàn thiện và xem xét, ký ban hành Nghị định.

N.Linh

Theo https://haiquanonline.com.vn/

  • Mạng xã hội
  • Mạng xã hội
  • Mạng xã hội
  • Mạng xã hội