Tiếp tục thực hiện tra cứu và khai báo mã số hàng hóa theo Thông tư 31

30/12/2022
Tiếp tục thực hiện tra cứu và khai báo mã số hàng hóa theo Thông tư 31/2022/TT-BTC
(HQ Online) – Để đảm bảo việc tổ chức thực hiện hiệu quả Thông tư 31/2022/TT-BTC kể từ ngày 30/12/2022, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể để các cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.

 

Ngày 8/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam để thực hiện các cam kết trong ASEAN. Ngày 16/11/2022 Bộ Tài chính có tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định Biểu thuế XK, Biểu thuế NK ưu đãi, hiệu lực thi hành dự kiến cùng ngày với hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam cũng như các nghị định về biểu thuế FTA (17 nghị định về Biểu thuế FTA) mà Bộ Tài chính đang trình Chính phủ.

Tuy nhiên, do dung lượng các nghị định này lớn, nhiều nội dung có tính chất kỹ thuật nên sau khi trình Chính phủ, việc ban hành Nghị định không kịp tiến độ đề ra. Do đó, ngày 30/11/2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 72/2022/TT-BTC để quy định lùi thời hạn hiệu lực áp dụng Thông tư 31/2022/TT- BTC sang ngày 30/12/2022.

Theo đó, để các cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai các quy định hiệu quả, tiếp theo công văn số 4891/TCHQ-TXNK ngày 17/11/2022 về việc thực hiện Thông tư 31/2022/TT-BTC, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể.

Liên quan đến phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế kể từ ngày 30/12/2022, các đơn vị thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam và 6 Quy tắc tổng quát Giải thích việc phân loại hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BTC và các quy định hiện hành về phân loại hàng hóa, tham khảo Chú giải chi tiết HS 2022 đính kèm công văn số 4891/TCHQ-TXNK.

Công chức Hải quan Ninh Bình (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Ninh Bình (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Đối với việc áp dụng các mức thuế suất thuế XNK ưu đãi (gồm Chương 98), NK thông thường và thuế suất thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan, các đơn vị căn cứ Nghị định 122/2016/NĐ-CP, Nghị định 125/2017/NĐ-CP, Nghị định 57/2020/NĐ-CP, Nghị định 101/2021/NĐ-CP và Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 36/2016/QĐ- TTg ngày 1/9/2016, Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 và Quyết định số 28/2019/QĐ- TTg ngày 16/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là các Nghị định, Quyết định Biểu thuế) để thực hiện.

Để đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định hiện hành, kể từ ngày 30/12/2022 khi Thông tư 31/2022/TT-BTC có hiệu lực đến ngày có hiệu lực của Nghị định thay thế các Nghị định, Quyết định Biểu thuế trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện tra cứu và hướng dẫn DN khai báo theo mã số theo Thông tư 31/2022/TT-BTC và thuế suất tương ứng quy định tại các Nghị định, Quyết định Biểu thuế được liệt kê tại phụ lục 1 đính kèm công văn 5731/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan ngày 29/12/2022.

Đối với các mã số hàng hóa có mức thuế được ghi vi chú “KBTC” tại phụ lục 1 thì thực hiện tra cứu và hướng dẫn các DN khai báo thủ công trên Hệ thống thông quan điện tử hải quan theo hướng dẫn tại phụ lục 2. Cụ thể, áp dụng thuế suất cho các mã số tại cột 1 theo mức thuế suất quy định tại cột 4 tương ứng với các mã số tại cột 3.

Ví dụ: phân loại và áp dụng mức thuế mặt hàng XK “trầm hương, kỳ nam, tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột”: căn cứ Danh mục và Quy tắc tổng quát ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BTC thì mặt hàng thuộc mã số 1211.90.17 và có mức thuế XK được ghi chú “KBTC” tại mục 1 phụ lục 1 nên tiếp tục tra cứu tại phụ lục 2, thì có thuế suất là 20% (cột 4) theo mức thuế suất tương ứng của mã số 1211.90.16.10 (cột 3) quy định tại các Nghị định, Quyết định Biểu thuế.

Trường hợp có sự khác nhau về mức thuế áp dụng theo hướng dẫn tại công văn này và các Nghị định, Quyết định Biểu thuế nêu trên, thì áp dụng mã số theo Thông tư 31/2022/TT-BTC và thuế suất hiện hành của mã số tương ứng tại các Nghị định, Quyết định Biểu thuế nêu trên.

Liên quan đến áp dụng các mức thuế suất thuế XK ưu đãi, thuế NK ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ các FTA song phương và đa phương, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thực hiện tra cứu và áp dụng các mức thuế suất thuế XK ưu đãi và thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt theo đúng quy định tại các Nghị định của Chính phủ ban hành các Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/12/2022.

Ngoài ra, để đảm bảo việc tổ chức thực hiện hiệu quả, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai các nội dung như hướng dẫn tại công văn số 4891/TCHQ-TXNK và Cục Công nghệ thông tin và thống kê khai quan cần cập nhật các mức thuế suất tại phụ lục 1 vào Hệ thống VNACCS để hỗ trợ khai báo tự động.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các DN làm thủ tục hải quan tại đơn vị thực hiện khai báo theo đúng các quy định hiện hành và hướng dẫn tại công văn này. Trường hợp có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, yêu cầu kịp thời phản ánh về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

Nụ Bùi

Theo báo haiquanonline.com.vn

  • Mạng xã hội
  • Mạng xã hội
  • Mạng xã hội
  • Mạng xã hội